0532 485 77 87
info@kocumveben.com
Koçum ve Ben instagram sayfasını da incelemeyi unutmayın!
Koçum ve Ben - Yaşam Boyu Eğitim ve Sınav Koçu > Gizlilik ve Çerez Politikası

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla Koçum ve Ben (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, e-posta, internet sitesi (online üyelik başvuru, site üzerinde yapılan mini test ve uygulama formları ve e-posta iletişim formları ile), sosyal medya ve anlık mesajlaşma araçlarıyla bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözlü, yazılı, işitsel şeklinde olmak üzere tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz; Ad-soyad, e-posta adresi, telefon bilgileri ve form içerikleridir.

Yine rıza beyanınızda bulunanlar ve kişisel veri içeren belgelerin asıl nüshası ya da kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler ile Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler de bu kapsama dâhildir.

Kişisel verilerinizden Şirketimize ait internet sitesi üyelik işlemleri ile tarafınıza özel pazarlama ve elektronik ileti gönderme onayı alma işlemleri için toplanan verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesinde belirtilen aydınlatılmış şekilde verilmiş bulunan açık rıza beyanınıza dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Buna ek olarak kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2. maddesinde belirtilen ve aşağıda gösterilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Usulü

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen KVKK’nın 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda söz konusu verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Kapsamı, Süresi ve Güvenliği

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuat hükümlerine uygun olarak teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel biçimde ve bilgi güvenliği standartları çerçevesinde gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alarak fiziki ortamda, veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak muhafaza etmektedir.

Şirketimiz, muhafaza ettiği söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya ilgili mevzuatta imha sürelerinin dolması hâlinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine derhal silme, yok etme veya anonim hâle getirme suretiyle imha etmektedir.

4. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini
veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
h) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza beyanınızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin verdiğiniz onayınızı istediğiniz her an hiçbir sebep göstermeksizin geri alma.

error: Content is protected !!
whatsapp1